Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire

Din ce este compus D.T.A.C.-ul?

Pentru obținerea certificatul de urbanism:

plan încadrare în zonă sc. 1:1000 sau 1:2000
plan de situaţie sc. 1:500 sau 1:1000
acte de proprietate
cerere tip pentru obtinerea certificatului de urbanism
document care atesta plata taxei aferente certificatului de urbanism
Ridicare topografică

– Întocmita de un inginer fopograf- presupune măsurători la teren, elaborarea documentaţiei, intabularea terenului și inregistrarea la OCPI.

Studiu geotehnic

– Întocmit de un inginer geodez-se efectuează prin deplasarea în teren a unei echipe şi forarea în 1 sau 2 puncte, după caz, elaborarea documentaţiei.

Avize și acorduri- cerute în certificatul de urbanism

Aceste avize se obţin prin întocmirea unei documentaţii care cuprinde: Certificatul de Urbanism, plan de încadrare în zonă, plan de situaţie, acte de proprietate, memorii justificative.

alimentarea cu apă
alimentarea cu energie electrică
gaze naturale
salubritate
canalizare
alimentare cu energie termică
telefonizare
transport urban
Alte acorduri şi avize pentru care se întocmesc documentaţii speciale cu memorii justificative şi planşe din proiect (planuri funcţionale, secţiuni, plan fundaţii):

inspectoratul în construcţii
prevenirea şi stingerea incendiilor
protecţia mediului
apărarea civilă
sănătatea populaţiei
Documentatia de proiectare

Este intocmit de catre colective tehnice de specialitate formate din: arhitect autorizat, ingineri proiectanti de structuri si ingineri proiectanti de instalatii electrice, termice si sanitare.

Piese scrise
foaie de capat
colectiv de alaborare
borderou
memoriu general
memoriu arhitectură
memoriu structură
memorii instalatii
memoriu organizare execuţie
date si indici
deviz general
Piese desenate
plan încadrare în zonă- extras din pug
plan de situaţie
plan organizare execuţie
planuri funcţionale (subsol, parter, etaje, mansardă)
plan învelitoare
secţiune caracteristică
faţade (principală, posterioară, lateral dreapta, lateral stânga)
plan fundaţii
detalii de fundații
plan coordonator rețele exterioare
instalaţii electrice pentru fiecare nivel
instalaţii sanitare pentru fiecare nivel
instalaţii termice pentru fiecare nivel
Această documentaţie se întocmeşte pentru faza DTAC.