Autorizatia de construire

Autorizatia de construire este acel document care iti ofera dreptul legal de a construi. Autorizaţia de construire este valabilă 12 luni, interval în care beneficiarul este obligat să înceapă lucrările. Din momentul inceperii lucrarilor valabilitatea acesteia se extinde pe toată durata de efectuare a lucrărilor. Perioada de valabilitate poate fi prelungită cu maxim 12 luni, o singură dată. Solicitarea emiterii autorizaţiei de constuire poate fi făcută direct de beneficiar sau de altă persoană împuternicită legal de către acesta. Autorizatia de construire se elibereaza de catre biroul de urbanism si este aprobata de catre arhitectul sef si de catre primarul localitatii.

La baza autorizatiei de construire sta proiectul tehnic, certificatul de urbanism, avizele si acordurile din certificatul de urbanism.

“Autorizatia de construire constituie actul de autoritate al administratiei locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor. Autorizatia de construire se elibereaza in temeiul si cu respectarea documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului, aprobate potrivit anexei care face parte integranta din prezenta lege. “

La faza de autorizare proiectul nu se preda complet ci la faza DTAC– documentatie tehnica pentru obtinerea autoizatiei de construire. Acesta este un extras din PT(proiect tehnic de executie).

Certificatul de urbanism

Certificatul de urbanism este acel document eliberat de catre primaria de care apartine imobilul , si care iti ofera informatii cu privire la limitarile de construire din zona. Termenul de emitere al Certificatului de Urbanism este de 30 de zile de la data înregistrării cererii şi este obligatoriu să se precizeze scopul emiterii acestuia. Termenul de valabilitate este stabilit de autoritatea emitentă şi e încadrează între 6 şi 24 de luni de la emitere. Prelungirea valabilităţii Certificatului de Urbanism se face la cererea titularului, formulată cu 15 zile înainte de expirare, pentru maxim 12 luni şi o singură dată.

Certificatul de urbanism este eliberat de directia de urbanism a primariei.

Certificatul de urbanism ofera urmatoarele informatii:

· Ce anume ai voie de construiesti(destinatie);

· Cat din teren ai voie sa ocupi;

· Ce coeficient de ocupare al terenului limiteaza suprafata constructiei;

· Ce avize si acorduri sunt necesare a se lua pentru autorizare;

· Ce regim de inaltime ai voie sa construiesti.

Certificatul de urbanism sta la baza obtinerii autorizatiei de construire si a avizelor necesare pentru autorizatia de construire.

Pentru obtinerea certificatului de urbanism este nevoie:

· Cerere tip pentru obtinerea certificatului de urbanism;

· Copie acte proprietar imobil;

· Copie cadastru imobil;

· Copie plan de situatie cu schematizarea pozitiei noului imobil pe teren;

· Document care atesta plata taxei aferente certificatului de urbanism.

Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire.

Avize si acorduri pentru obtinerea autorizatiei de construire

Avizele si acordurile necesare sunt mentionate in certificatul de urbanism.

In general si acoperitor acestea sunt maximal urmatoarele:

· utilitati: apa, gaz, canalizare, curent electric, romtelecom, salubritate;

· Inspectoratul de stat pentru constructii;

· Pompieri– securitate la incendiu;

· Sanatate publica;

· Inspectoratul pentru situatii de urgenta– protectie civila;

· Protectia mediului;

· Culte;

· Aeronautica;

· Etc…

Se mai pot cere :

· intocmire PUZ;

· Intocmire PUD;

· Studiu de insorire;

· Expertiza tehnica;

· Acordul vecinilor;

· Etc…

Acordul unic este actul cu valoare de aviz conform, emis numai pe baza fiselor tehnice si insumeaza avizele si acordurile favorabile pentru utilitatile urbane, precum si cele privind securitatea la incendiu, protectia civila, protectia mediului si sanatatea oamenilor. In baza acordului unic se poate emite autorizatia de construire.

Avizele si acordurile necesare in procesul de autorizare a lucrarilor de constructii, stabilite prin Certificatul de urbanism, se obtin de catre emitentul autorizatiei de constructie, cat si de solicitantul acesteia, dupa caz.

Avizele si acordurile impreuna cu certificatul de urbanism si proiectul tehnic stau la baza obtinerii autorizatiei de construire.

Documentatia Tehnica pentru obtinerea Autoizatiei de Construire

Documentatia tehnica este elementul care sta la baza obtinerii autorizatiei de construire. Ea se intocmeste pe baza certificatului de urbanism, a dorintele beneficiarului, a elementelor date prin avizele si acordurile luate.

D.T.A.C.-ul este intocmit de catre o echipa formata din:

· arhitect autorizat;

· Inginer proiectant structuri;

· Inginer proiectare instalatii sanitare, termice, electrice.

Documentatia tehnica cuprinde parte scrisa si desenata intocmita de cei de mai sus, colective tehnice de specialitate, si constituie o componenta esentiala a procesului de autorizare, alaturi de Certificatul de urbanism si acordurile si avizele stabilite de autoritatea emitenta a autorizatiei de construire.

Realizare lucrarilor de executie se face numai pe baza Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie. (PTh+DE)